دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1392

روزِ جهانی بوسه باشه و آدم کسی ره نیابد برای تجلیل کردنِ این روز
لعنت به چانسِ همیشه سوختۀ ما
بازهم روز جهانی بوسه مبارک تان باد